Evenwichtige samenwerking bij de IJsselbruggen voorop

04-10-2023
146 keer bekeken

De A12 is een belangrijke verbindingsweg tussen Nederland en Duitsland en een knooppunt voor lokaal en regionaal verkeer. Dagelijks maken zo’n 125.000 auto´s en vrachtwagens gebruik van deze route.

Inmiddels zijn de stalen bruggen over de IJssel bij Arnhem ongeveer 60 jaar oud en toe aan renovatie en versterking. In maart 2021 gunde Rijkswaterstaat de opdracht aan Savera IJsselbruggen, een combinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services.

Het project wordt uitgevoerd volgens een 2-fasenaanpak. De realisatie is gestart en het is daarmee een van de eerste grote 2-fasenprojecten die over is gegaan naar de uitvoeringsfase. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de transitie naar een vitale infrasector die Rijkswaterstaat samen met de markt heeft ingezet.

De 2-fasenaanpak

De renovatie van de IJsselbruggen maakt onderdeel uit van het programma Vervanging en Renovatie (V&R) van Rijkswaterstaat waarmee in de komende jaren de infrastructuur in Nederland weer op orde wordt gebracht. Met de toepassing van de 2-fasenaanpak is dit project ook een experiment. Het project wordt met deze aanpak in 2 stappen uitgevoerd: de ontwerp- en onderzoeksfase gevolgd door de realisatiefase. In de eerste fase hebben Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen nauw samengewerkt aan het onderzoek en het (definitieve) uitvoeringsontwerp van het project en de risicoverdeling, tevens werd de definitieve prijs bepaald. Tussen de eerste en tweede fase vond een go/no-go moment plaats. Dat is een belangrijk moment in de 2-fasenaanpak aangezien dan de definitieve overstap naar de realisatie plaatsvindt. Met die aanpak is de verwachting dat er een beter zicht is op de onzekerheden en risico’s aangezien die in de eerste fase al uitgebreid zijn onderzocht en indien mogelijk beheerst. Inmiddels is de uitvoeringsfase van start gegaan. De verwachte afronding van de werkzaamheden is begin 2026.

Evalueren en blijven leren

Recent heeft een evaluatie plaatsgevonden van de aanbesteding van het project. De centrale vraag was of de gekozen aanpak geschikt was voor dit project en wat de bevindingen waren. De leerervaringen uit de evaluatie worden ingezet om de 2-fasen aanpak waar mogelijk aan te vullen en te verder verbeteren.

Met behulp van uitgebreide interviews is inzicht gekregen in hoe de 2-fasenaanpak hier in de praktijk heeft uitgewerkt, met name op het gebied van prijsvorming, risicoreductie en samenwerking bij de aanbesteding van dit project. De belangrijkste conclusie uit deze evaluatie was dat de 2-fasenaanpak zich zeer goed leent voor dit complexe project. Met name de onzekerheden en onduidelijkheden in de aanloop en ontwerp van het project bleken beter in te schatten met deze ‘getrapte’ aanpak. Ook de manier waarop repeterend werk vooraf beter in kaart kon worden gebracht voorkwam dat een onjuiste inschatting of aanname, bijvoorbeeld bij de grote hoeveelheid laswerk, grote consequenties kan hebben. Daarnaast heeft het project een belangrijke bijdrage geleverd aan de Handreiking 2-fasenaanpak voor Rijkswaterstaat projecten, waarin een groot deel van de leerervaringen reeds meegenomen zijn.

Bespreek, bespreek, bespreek

De impact van deze aanpak is groot. Het is een andere manier van denken en doen voor alle betrokken partijen. In alle fasen van de aanbesteding (fase I) en de uitvoering (fase II) wordt het belang van een evenwichtige samenwerking benadrukt. Een belangrijke conclusie uit de evaluatie was dat het goed doorleven van de scope, bedoeling en aanbieding én het nemen van voldoende tijd in de eerste fase, voorwaarden zijn voor een solide uitvoering van de opdracht.

Vervolg

De evaluatie van het project levert een aantal belangrijke bevindingen op die toegepast kunnen worden in andere projecten. Dat past bij de doelstelling om kennis en ervaring op te bouwen en te delen. In onder meer de communities of practice 2-fasenaanpak en de Handreiking 2-fasenaanpak voor Rijkswaterstaat projecten zullen deze worden meegenomen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen